From Strong Roots Grow Bright Futures
Students outside

News & Events

Home >
News/Events > District Newsroom

District Newsroom

CDC International Travel Guidelines
Posted 03/04/2020 04:45PM

Dear Evergreen School District Community,

The district office has been receiving inquiries in regards to returning from international travel. The following is the most updated information from The Centers for Disease Control and Prevention regarding international travel. For travel advisories, please click here for updates from the state department.

Recommendations for Travelers:
The Centers for Disease Control and Prevention provides current travel notices for international travel to affected countries. Visit: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html

If you are returning from international travel, the recommendations are:

 • If you have symptoms, stay home, contact your healthcare provider, and provide your travel history.
 • If you have traveled to countries experiencing coronavirus outbreak and have no symptoms, you may choose to stay home out of an abundance of caution, but it is not currently mandatory. If you develop symptoms, call your healthcare provider and tell them your symptoms and recent travel history.

For more information visit:

www.sccphd.org/coronavirus / www.cdc.gov

Spanish/Español Estimada Comunidad del Distrito Escolar Evergreen, La oficina del distrito ha estado recibiendo consultas cuando las familias regresan de un viaje internacional. La siguiente es la información más actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para avisos de viajes, haga clic aquí para obtener actualizaciones del departamento de estado. Recomendaciones para viajeros: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades proporcionan avisos de viaje actuales para viajes internacionales a países afectados. Visita: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html Si regresa de un viaje internacional, las recomendaciones son: Si tiene síntomas, quédese en casa, comuníquese con su proveedor de atención médica y proporcione su historial de viaje. Si ha viajado a países que experimentan un brote de coronavirus y no tiene síntomas, puede optar por quedarse en casa por precaución, pero actualmente no es obligatorio. Si desarrolla síntomas, llame a su proveedor de atención médica y dígales sus síntomas y su historial de viaje reciente. Para más información visite: www.sccphd.org/coronavirus / www.cdc.gov
VIETNAMESE/Tiếng Việt
Kính gửi cộng đồng khu học chánh, Văn phòng quận đã nhận được yêu cầu khi các gia đình đang trở về từ du lịch quốc tế. Sau đây là thông tin cập nhật nhất từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Đối với tư vấn du lịch, xin vui lòng bấm vào đây để cập nhật từ bộ ngoại giao. Khuyến nghị cho khách du lịch: Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cung cấp các thông báo du lịch hiện tại cho du lịch quốc tế đến các quốc gia bị ảnh hưởng. Truy cập: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html Nếu bạn đang trở về từ du lịch quốc tế, các khuyến nghị là: Nếu bạn có triệu chứng, hãy ở nhà, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và cung cấp lịch sử du lịch của bạn. Nếu bạn đã đi du lịch đến các quốc gia bị dịch coronavirus và không có triệu chứng, bạn có thể chọn ở nhà vì quá nhiều sự thận trọng, nhưng hiện tại không bắt buộc. Nếu bạn phát triển các triệu chứng, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và cho họ biết các triệu chứng và lịch sử du lịch gần đây. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.sccphd.org/coronavirus / www.cdc.gov

Johanna Villareal
Director, Board & Administrative Services
Evergreen School District
3188 Quimby Rd.
San Jose, CA 95148
(408) 270-6800 (Phone)
(408) 274-3894 (Fax)

Evergreen School District

 • 3188 Quimby Road
 • |
 • San Jose, CA 95148
 • |
 • Phone: 408-270-6800
 • |
 • Fax: 408-274-3894
 • |
 • info@eesd.org
© Evergreen School District
powered by finalsite