From Strong Roots Grow Bright Futures
Students outside

News & Events

Home >
News/Events > District Newsroom

District Newsroom

School Community Events and Some Field Trips Postponed 03/06/2020 - Covid 19 Update
Posted 03/06/2020 01:55PM

Dear Evergreen School District Community,

The Department of Public Health has recommended postponing large gatherings and community events where large numbers of people are within arm's length of one another. In accordance with this recommendation, and out of an abundance of caution, Evergreen School District has decided to postpone community events (i.e. Movie Nights, Science Fairs etc.), some field trips (i.e theater events, hands-on exhibits etc.) as well as many school assemblies through the end of March. This includes the cancellation of the District-wide Science Fair on March 19th. At this point in time, and given the additional precautions in place, we will continue to support students in attending Science Camp.

We appreciate your continued support as recommendations are changing daily. As another reminder....

 • If your child is sick, he/she needs to stay home. We will not be providing 'perfect attendance' awards for the duration of the school year.
 • Encourage increased hygiene including washing hands often with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water is not available, alcohol-based hand sanitizer can be used.
 • Avoid touching your eyes, nose, and mouth
 • Clean surfaces with cleaners and pay close attention to light switches and door handles.

There are no known cases within Evergreen School District. We are using precautions to ensure the health of our community. We want to reiterate that this is out of an abundance of caution and per Department of Health recommendations. For up to date information, please check the Evergreen School District website - Coronavirus information and update.

Johanna Villareal
Director, Board & Administrative Services
Evergreen School District
3188 Quimby Rd.
San Jose, CA 95148
(408) 270-6800 (Phone)
(408) 274-3894 (Fax)


Spanish/Español

Estimada Comunidad del Distrito Escolar Evergreen,

El Departamento de Salud Pública ha recomendado posponer grandes reuniones y eventos de la comunidad en los que un gran número de personas están al alcance de la mano. De acuerdo con esta recomendación, y por precaución, el Distrito Escolar Evergreen ha decidido posponer eventos de la comunidad (es decir, Noches de cine, Ferias de ciencias, etc.), algunas excursiones (es decir, eventos de teatro, exhibiciones prácticas, etc.) como así como muchas asambleas escolares hasta finales de marzo. Esto incluye la cancelación de la Feria de Ciencias de todo el Distrito el 19 de marzo. En este momento, y dadas las precauciones adicionales vigentes, continuaremos apoyando a los estudiantes para que asistan al Campamento de Ciencias.

Agradecemos su continuo apoyo ya que las recomendaciones cambian a diario. Como otro recordatorio ...

 • Si su hijo está enfermo, él / ella necesita quedarse en casa. No proporcionaremos premios de "asistencia perfecta" durante el año escolar.
 • Fomentar una mayor higiene, incluido lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, se puede usar un desinfectante para manos a base de alcohol.
 • Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca
 • Limpie las superficies con limpiadores y preste mucha atención a los interruptores de luz y las manijas de las puertas.
No hay casos conocidos dentro del Distrito Escolar Evergreen. Estamos tomando precauciones para garantizar la salud de nuestra comunidad. Queremos reiterar que esto se debe a la precaución y a las recomendaciones del Departamento de Salud. Para obtener información actualizada, consulte el sitio web del Distrito Escolar Evergreen: información y actualización de Coronavirus.


Vietnamese/Tiếng Việt

Kính gửi cộng đồng khu học chánh,

Bộ Y tế Công cộng đã khuyến nghị hoãn các cuộc tụ họp lớn và các sự kiện cộng đồng nơi có số lượng lớn người nằm trong tầm tay của nhau. Theo khuyến nghị này và hết sức thận trọng, Trường học Evergreen đã quyết định hoãn các sự kiện cộng đồng (ví dụ: Đêm phim, Hội chợ khoa học, v.v.), một số chuyến đi thực địa (ví dụ như các sự kiện tại nhà hát, triển lãm thực hành, v.v.) cũng như nhiều hội đồng trường học đến cuối tháng ba. Điều này bao gồm việc hủy bỏ Hội chợ Khoa học toàn quận vào ngày 19 tháng 3. Tại thời điểm này và đưa ra các biện pháp phòng ngừa bổ sung, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sinh viên tham dự Trại khoa học.

Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của bạn vì các khuyến nghị đang thay đổi hàng ngày. Như một lời nhắc nhở khác.

 • Nếu con bạn bị ốm, cần phải ở nhà. Chúng tôi sẽ không cung cấp giải thưởng tham dự hoàn hảo trong suốt năm học.
 • Khuyến khích tăng cường vệ sinh bao gồm rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, có thể sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn.
 • Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng
 • Làm sạch bề mặt bằng chất tẩy rửa và chú ý đến công tắc đèn và tay nắm cửa.

Không có trường hợp nào được biết đến trong Khu Học Chánh. Chúng tôi đang sử dụng các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe của cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi muốn nhắc lại rằng đây là một sự thận trọng và theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Để biết thông tin cập nhật, vui lòng kiểm tra trang web của Trường học Evergreen - Thông tin và cập nhật về coronavirus.Evergreen School District

 • 3188 Quimby Road
 • |
 • San Jose, CA 95148
 • |
 • Phone: 408-270-6800
 • |
 • Fax: 408-274-3894
 • |
 • info@eesd.org
© Evergreen School District
powered by finalsite