From Strong Roots Grow Bright Futures
Students outside

News & Events

Home >
News/Events > District Updates

District Updates

Parent Advisory Committee (PAC) Meeting
Posted 04/11/2017 03:33PM

Parent Advisory Committee (PAC)

Chat with Superintendent Gomez

The Evergreen Parent Advisory Committee (PAC) is comprised of parents and administrators who meet monthly to learn about and discuss topics pertinent to their children's education in Evergreen.All Evergreen School District parents are welcome and are invited to attend! Our last meeting, for the 2016-2017 school year will be Wednesday, May 3rd from 5:00 p.m. – 6:00 p.m. in the District Board Room at 3188 Quimby Road. We will discuss key happenings in the District. Refreshments and treats will be provided. We hope to see you there!

Parent Advisory Committee (PAC)

Chatea con el Superintendente Gómez

El Comité Consultivo de los Padres de Evergreen(PAC) está compuesto por los padres y los administradores que se reúnen mensualmente para conocer y debatir temas relacionados con la educación de sus hijos en Evergreen. Todos los padres del Distrito Escolar de Evergreen son bienvenidos y se les invita a asistir! La ultima junta el año escolar 2016-2017 será el Miércoles 3 de Mayo de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. en la Sala de la Junta del Distrito en 3188 Quimby Road. Discutiremos los acontecimientos claves en el Distrito. Se ofrecerán refrescos. ¡Esperamos verlos ahí!
 

Parent Advisory Committee (PAC)

Trò chuyện với giám sát viên Gomez

Ủy ban Cố vấn Phụ huynh (PAC) khu học Evergreen bao gồm phụ huynh và quản trị viên họp hàng tháng để tìm hiểu và thảo luận về các chủ đề cần thiết cho giáo dục của con em học ở khu học Evergreen.Tất cả phụ huynh khu học Evergreen được chào đón và mời đến tham dự! Cuộc họp tiếp theo của chúng tôi, cho năm học Năm học 2016-2017 sẽ là thứ Tư, ngày 3 tháng 5 từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều tại Phòng Hội đồng Quận tại 3188 Quimby Road. Chúng tôi sẽ thảo luận về những diễn biến chính trong Quận. Giải khát và đồ ăn nhẹ sẽ được cung cấp. Chúng tôi mong sẽ gặp bạn ở đó!

Evergreen School District

  • 3188 Quimby Road
  • |
  • San Jose, CA 95148
  • |
  • Phone: 408-270-6800
  • |
  • Fax: 408-274-3894
  • |
  • info@eesd.org
© 2017-2018 Evergreen School District
powered by finalsite