From Strong Roots Grow Bright Futures
Students outside

News & Events

Home >
News/Events > District Updates

District Updates

We want your feedback!
Posted 01/11/2017 10:11AM

As in previous years, we are seeking your feedback on setting District priorities as part of the LCAP (Local Control and Accountability Plan) consultation process. Your thoughts are important to us as we plan for the year ahead. Please take a moment to fill out the attached survey and share your thoughts! - You can obtain a hard copy from your school as well.


Buen día. Como en años anteriores, buscamos sus aportes para establecer las prioridades del distrito como parte del proceso de consulta del LCAP (Plan de Responsabilidad y Control Local). Sus ideas son importantes para la planificación futura. Tómese un momento para completar la encuesta adjunta y compartir sus ideas.


Xin chào quý vị. Như những năm trước, chúng tôi muốn xin ý kiến đóng góp của quý vị về việc đặt ra các ưu tiên của Học Khu như một phần trong quy trình tham khảo ý kiến về LCAP (Kế Hoạch Kiểm Soát và Trách Nhiệm Giải Trình Địa Phương). Quan điểm của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi đang lập kế hoạch cho năm tới. Vui lòng dành chút thời gian để điền vào bản khảo sát đính kèm và chia sẻ những quan điểm của quý vị!


Evergreen School District

  • 3188 Quimby Road
  • |
  • San Jose, CA 95148
  • |
  • Phone: 408-270-6800
  • |
  • Fax: 408-274-3894
  • |
  • info@eesd.org
© 2017-2018 Evergreen School District
powered by finalsite